Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Internt » Årsmøte referater

Referat årsmøte 2011

Referat fra årsmøte i Lille Kirkholmen Velforening

16. juli 2011 kl. 11.00 på Sportellet.

 

Formann Jan Petter Ødegaard ønsket velkommen.

Det ble registrert 41 stemmeberettigede.

21 hytter var representert med 20 fullmakter.

 

Saksliste

 

Referat fra årsmøte 2010.

 

Styret informerte om gjennomførte oppgaver i henhold til protokollen..

Utførte oppgaver:

Skilt med maks str. på båter som legger til på landgangen (Vesthavnen) er bestilt.
Sjakler i tilknytning til bryggene er befart og funnet OK. Styret er allikevel noe usikker på tilstanden, og vurderer å tilkalle et renommert firma til oppgaven.
Forankring av Sydhavnen til land er utbedret - med nye fester.
Dugnad er gjennomført (ca. 30 deltagende) og sommerfest (ca. 100 påmeldte).

Frivillig betaling for manglende oppmøte kr. 3.600, - (18 betalende hytter)

Ikke utført:

Ryddelag i tilknytning til vedhogsten, sommeren 2008

 

 

Styret informerer.

Styret ønsker at det utarbeides en enkel instruks for håndtering av avfall på Lille Kirkeholmen, som kan legges ved generelle «leiekontrakter o.l.»
Ved vedlikehold HUSK! - Lillesand hvit og Røros rød.
Vi henstiller om at båter fortøyes til respektive båtplasser, og ikke til landganger o. a tilfeldige plasser. Dersom man ikke har fast plass til sin båt, kan sannsynligvis ubrukte plasser lånes/leies.

Samtidig oppfordrer vi beboere å melde båtplasser for leie/lån til styret, slik at vi får lagt dette ut på nettet. Hytte/havn/bredde båtplass og evt. pris.

Elektriker vil bli kontaktet, for å se på bryggelysene fra hytte 53 og ut til Vestahavnen. Sikring kobler ut ved regn.

 

Generelt råd og henstilling.

Ved mindre byggearbeider, bes utbygger avklare dette med tilstøtende naboer, o.a. som evt. vil eller kan være berørt av utbyggingen. Dette for å hindre uønsket nabofeide.

 

 

 

Reguleringsbestemmelsene § 3:

Sitat: "Alle utvendige anordninger på tomten, så som uthus, levegger,

                 steingjerder, gjerder og terrasser skal anmeldes ved bygge-

                 melding, selv om de ikke utføres før senere

 

 

Skifersaken

Med utgangspunk. i fjorårets vedtak om å fullføre skiferlegging på ytterligere områder på Lille Kirkeholmen, samt kostnadsfordeling på utført legging og den etterfølgende mailgang i fjor sommer, ønsket styret ny gjenomgang av saken.

 

Saken ble debattert og årsmøte kom til følgende konklusjon:

Vedtaket fra årsmøte 2010 står.

Vedtaket er i henhold til vedtektene til Lille Kirkeholmen velforening. Vedtektene har vært førende i alle saker tatt opp på årsmøtene, og følges således.

Styret har i tilegg tilslutning til å finne en fleksibel nedbetalingsplan.

Denne skal sikre økonomisk handlefrihet ved at det opprettholdes et ansvarlig økonomisk disposisjonsfond.

 

 Økonomi

Kasserer Frode Kittelsen gjenomgikk regnskapet for 2010. – Godkjent

Gjenomgang av budsjett for 2011. – Godkjent

 

Status driftsoppgaver

 

Teknisk - Vaktmester:

Låsespesialisten Kragerø v/ Espen Hansen har utført oppgavene tilfredsstillende.

tlf:91120112 – 35981176

Katodisk Beskyttelse gjennomført mai 2011 v/ Corroteam (årlig)

Sitius v Siri Kvikstad, arealene ser fortsatt veldig bra ut, mange fornøyde beboere.

Søppel transport:

Havnevesenet / Skjærgårstjenesten, virker bra. Igangsatt ca. 15. juni – stenger 1. sept.

Husk: KUN HUSHOLDNINGSAVFALL!

“Det blir bestilt opp skilter som henviser til dette, samt at man ikke kaster glass/flasker”

 

 Annet utført vedlikehold/dugnad:

Hel eller delvis utskifting av 7 badetrapper

Utbedring av bryggeanlegg i tilknytning. til kanalen

Skiftet ut bord som ble tatt av isen sist vinter

Utbedring av «liten» landgang på Sydhavnen.

Ryddet og fjernet søppel i servicebygg.

Fremtidige behov for utbedringer:

Skifte ut takrenner på Servicebygg. (uviss kostnad)

Innkjøp av ny traktorklipper etter 11 år (ca. 15-20.000,-)

Sette i stand steinmoloen på Lille stranden (uviss kostnad)

Vurdere tilsv. utbedringer på Servicebryggen. (uviss kostnad)

 

5. Innkomne saker

 

Forslag.1

Skilte Servicebryggen.

Vi har hatt besøk av ikke beboende gjester, som legger til ved servicebryggen og benyttet plen- og strand arealene. Skilt med tekst “Servicebrygge” og “Kun korte opphold” Forslagstiller Styret - Forslaget vedtatt

 

Forslag 2.

Binde opp stigene på høsten (Nov - Des)

Med ref. til siste 2 års harde vintre, og store utgifter i forb. med badestiger, ønsker vi at disse bindes opp senhøstes. Det henstilles videre om å fjerne tverrstilede bord på bryggene om høsten. Når isen tar disse går ofte bryggebordene samtidig.

Forslagstiller Styret - Forslaget vedtatt.

 

Forslag 3.

Kajakk stativ

Det ser ut til at det estetiske uttrykk og generell forskjønnelse av Lille Kirkeholmen er "i vinden" og noe velforeningen er opptatt av. Derfor foreslår jeg at det gamle forslag om kajakkstativ tas opp igjen Det kunne kanskje til og med komme en henstilling fra styret om og lagrekajakker annensteds enn på gjerdene? Forslagstiller Skordal, hytte 55- ikke vedtatt

              

Forslag 4

Foreslår at vi fra 2012 avholder Årsmøtene på Lille Kirkeholmen.

Forslagsstiller Sørlie hytte 54- ikke vedtatt

 

Forslag 5

Det står en bjørk på baksiden på friområdet som ikke ser helt frisk ut. Skal den tas helt ned?

Forslagstiller Røstad, hytte 32 – ikke vedtatt, men Sitius tar en befaring og vurderer saken.

 

Forslag 6

Vedr: Miljøavfall i kanalen mellom Store og Lille Kirkeholmen.
Forslagsstiller etterlyser oppfølgning av brev sendt til Kragerø kommune fra tidligere beboer Hans Erik Olav

Forslagstiller Røstad, hytte 32.

Vedtak: Forslagstiller oppfordres til å følge opp brevet da dette har vært ukjent for styret og årsmøte.

 

Årsmøte oppfordrer på generelt grunnlag at kommunikasjon fra Lille Kirkholmen skal gå igjennom styret.

 

6. Valg

Styret tok gjenvalg:

Styreformann:Jan-Petter. Ødegaard

Kasserer: Frode Kittelsen

Styremedlem: Morten Brekke

Vara:Dag Sigurd Sørlie Larsen

 

 

 

Årsmøte slutt kl 12.35. – God sommer

 

Morten Brekke ref.

Lille Kirkeholmen Velforening © 2004-19

Topp