Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Internt » Årsmøte referater

Referat årsmøte 2010

Protokoll årsmøte Lille Kirkeholmen velforening.

10.07.2010 kl. 11.00 – 13:00, Sportellet

 

Leder, Jan Petter Ødegaard ønsket velkommen

Det ble registrert 47 stemmeberettigede. 36 fremmøtte med 11 fullmakter.

 

Agenda

 

Sak 1 Gjennomgang av referat fra forrige møte.

 

Styrets myndighet:

Fellesmøtet fant ikke grunn til å votere over spørsmålet om hvilken myndighet styret skal ha.

Dette følger av vedtektene, budsjettet og de vedtak fellesmøtet gjør fra sak til sak.

Styrets viktigste oppgave er å sørge for at løpende drift ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Forslag til forbedringer av anlegget skal ikke settes i gang før disse er lagt frem på årsmøtet og eventuelt godkjent.

 

Hogging / tynning av fellesareal på Lille Kirkeholmen:

Årsmøte hadde i 2009 sterke reaksjoner på hvorledes dette var gjennomført og ansvarlig var pålagt å rydde. Styret har fått melding fra ansvarlig om at opprydning er gjennomført. På spørsmål fra styret om hvor vidt opprydningen var tilfredsstillende eller ikke så mener årsmøte at dette ikke er tilfelle.

 

Vedtak: Styret får til oppgave innenfor sine rammer å leie inn ekstern hjelp slik at det blir ryddet opp på en tilfredsstillende måte etter hoggingen i skogen.

 

Følgende tiltak er gjennomført etter vedtak fra årsmøte 2009:

 

Ny dugnadsordning
Lagt skifer frem til søppel hus
Innkjøp av benker, samt dusj til fellesområder.
Forslag til fordeling av kostnader med skiferlegging(egen sak)

 

Ikke gjennomført på tross av vedtak fra 2009:

Vann på syd og vesthavnen - dette på grunn av kostnader ved prosjektet

 

Sak 2 Økonomi v/ kasserer Frode Kittelsen

 

Regnskap for 2009 fremlagt

Vedtatt

 

Resultatregnskap med prognoser frem til 1.7.2010 fremlagt.

 

Budsjett for 2010 fremlagt.

Vedtatt.

Årsavgiften for driftsåret 2011 reduseres med kr 1000,-(til kr. 7.000,-)

 

 

Sak 3 Driftsoppgaver

 

Årsmøte var veldig fornøyde med måten Sitius gjennomfører vedlikeholdet av fellesarealene på.

 

Sitius har myndighet til å stusse private hekker som grenser til fellesarealene når dette er påkrevet.

Vedtatt.

 

Nåværende dugnadsordning videreføres.

Frivillig gebyr for manglende oppmøte økes til kr 300,-

 

Det må byttes sjakler på Sydhavnen, samt sikre feste mot brygge.

Vedtatt

 

Årsmøte oppfordret videre til at det ikke legges båter på landgangen på Sydhavnen. Skilt med henvisning om, maksimum båtstr. 25 fot, blir satt opp.

 

Styret får til oppgave å sørge for at det utarbeides en tilstandsrapport for Syd og Vesthavnen.

 

Sak 4 Saker fra styret.

 

Ved maling / vedlikehold husk fargene: Lillesand - hvit og Røros - rød. Fargene inngår som en del av reguleringsplanen, og må således følges.

 

Gjesteplasser blir p. t. permanent brukt av fastboende. Det oppfordres til å finne andre løsninger for disse.

 

Det ble videre informert om at det blir gjennomført en gjennomgang av dagens forsikringer for Syd og Vest havnen og at disse blir endret i henhold til fremlagte forslag.

 

Skiferlegging:

Årsmøte 2009 oppfordret styret å komme med forslag om fordeling av kostnadene, - via velforeningen, på allerede gjennomført hellelegging på privat initiativ - på felles gangveier på øya.

 

På bakgrunn av dette ble følgende forslag fremmet.

Foretatt hellelegging utvides til også å omfatte gangveien på ”Hengsla” og trappereposene mellom hytte 44 og 45. Kostnadene dekkes av velforeningen innenfor en samlet kostnadsramme på ca kr 150.000,- og gjennomføres av styret høsten 2010/11. Velforeningen refunderer private kostnader på samlet ca kr 555.000,- over 4 år (2010-2013) til de som har forskuttert slike kostnader vedrørende tidligere utført hellelegging på ”Øya”. Styret fastlegger nærmere vilkår for dette og gjennomfører refusjonen med 1/4 (ca kr 135.000,-) hvert år. I henhold til siste forslag sendt pr. e-post den 12. juli.

 

Forslaget vedtatt med 35 stemmer for- 9 stemmer mot- 3 blanke stemmer.

 

Årsmøte konkluderte videre med, på bakgrunn av denne saken, at for fremtiden skal alle initiativ som vedgår fellesarealer, opp for og godkjennes av, årsmøte før prosjekter iverksettes.

 

 

 

Sak 5 Innkomne saker.

 

Utvidelse av antall båtplasser.

Forslagsstiller Dag Sigurd Sørlie Larsen.

 

Forslagstiller utredet for alternativer for muligheter for å utvide antall faste båtplasser på øya.

 

Årsmøte konkluderte med at forslagstiller i samarbeid med andre hytter som kun innehar en båtplass jobber videre med saken og legger dette så frem for årsmøte for vedtak.

 

Årsmøte oppfordrer beboere som har båtplasser som ikke benyttes i enkelte sesonger om å tilby disse for utleie.

 

Sak 6 Valg

 

Valg komiteen hadde følgende forslag til styret:

 

Formann: Jan Petter Ødegaard

Kasserer: Frode Kittelsen

Styremedlem: Morten Brekke

 

Varamann: Dag Sigurd Sørlie Larsen

 

Styret valgt

 

 

 

Årsmøte avsluttet kl 12.50.

God Sommer

 

 

Morten Brekke

Ref.

 

PS! Styret trekker tilbake tidligere gitte varsel om øyeblikkelig fratreden, som følge av mottatte tilbakemeldinger om full tillit og støtte. Dagens styre blir således sittende ut sesongen 2010/11 (frem til årsmøte 2011).

 

Lille Kirkeholmen Velforening © 2004-19

Topp