Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Internt » Årsmøte referater

Referat årsmøte 2013

REFERAT
fra
ÅRSMØTE i LILLE KIRKEHOLMEN VELFORENING – 2013
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Et beslutningsdyktig Årsmøtet ble satt av formann Jan Petter Ødegaard med 20 hytter til stede + 11 fullmakter – i alt 31 av 60 hytter.


1. REFERAT FRA ÅRSMØTE 2012

Protokoll fra Årsmøtet 2012, med gjennomgang av utførte saker, ble referert. Følgende kommentarer fremkom:

 • Badestigene bør heises opp som nå, men festes på en måte som gjør det mulig å få dratt de ned, om behovet skulle være der. Dette av sikkerhetsmessige årsaker.
 • Årsmøtet presiserer at det vil ha satt opp de 2 benkene på fellesbrygge ved service bygg. (Besluttet på Årsmøtet 2012). Eventuelle innsigelser fra beboer(e) kan ikke tas hensyn til enn så lenge vi snakker om ett felles areal.
 • Årsmøtet er delt i synet for behov for søppeltømming. Etter en fornuftig meningsutveksling (med argumenter for og imot) ble det stemt for om vi skal ha søppeltømming slik vi har det nå. Resultatet ble 17 stemmer mot og 14 for. Det betyr at det ikke blir søppeltømming i servicebygget i 2014. Alle hytter må derfor selv ordne med søppeltømming i dertil egnede containere i Kragerø fra neste år av.
  • I forbindelse med den årlige dugnaden vil det vurderes å leie en søppel container der den enkelte kan kvitte seg med større ting som skal kastes…

2. STYRET INFORMERER

 • Flere etterlyser informasjon. Relevant informasjon finnes på våre nettsider: www.kirkeholmen.no
  • Brukernavn: medlem
  • Passord: sol
   • Beboere bes sjekke om deres adresse, mail og mobilnummer er korrekt oppført. Hvis endring – gi beskjed til Styrets formann som vil oppdatere huseier liste
 • Alle beboere må ta et ansvar for at det prinsipielt ikke fortøyes båter på utsiden av landgangen på Sydhavna. Den er ikke beregnet for dette. Henvis til gjesteplassen (3 stk) på Sydhavna.
 • Dessverre så blir oppslutningen om den årlige dugnaden stadig dårligere. Årsmøtet ble enige om følgende tiltak:
  • Sitius som dugnadsansvarlig må være tilstede.
   • Sitius setter opp en arbeidsliste med hva som skal gjøres, fordeler jobber og stiller krav til kvalitet.
  • Dugnaden legges over 2 helger slik at det blir mulig for alle å stille opp
 • Styret har mottatt meldinger om generelt dårlig vedlikehold av gjerder, hus og hekker. Årsmøtet oppfordrer alle til å ta et ansvar for at øya fremstår innbydende og at vi opprettholder den gode standarden som så mange besøkende skryter av! Husk også at hekken din kan ha en side mot fellesarealet, og sørg for at den holdes i orden, også.
 •  Utdrag fra Velforeningens Vedtekter, §8:
  • «Velforeningens deltakere plikter å holde sine eiendommer og bebyggelse forsvarlig vedlike».
 • Baksiden av service bygget er IKKE en søppelplass.
  • De(n) som har henlagt planker og annet skrot, der – henstilles til å rydde opp!
 • Hageavfall dumpes på anvist område. Følg skiltingen, og ikke dump avfall rett innenfor gjerdet.

3. DRIFTSOPPGAVER

 • Styret vil innhente tilbud på å få ryddet hageavfall området maskinelt med mål om at det skal være utført innen våren/sommeren 2014
 • Styret vil søke å få med kommunen til å dekke 50% av kostnaden ved utskifting av takrenner på servicebygg.
 • Styret vil be Sitius felle syke trær på fellesområde (Hengsla); morelltre og liten bjørk på «haugen»
 • Det vil bli montert fester til stigen vår bak på veggen av servicebygg
 • Dusjen ved servicebygg skiftes

4. ØKONOMI

Frode Kittelsen la frem revisorgodkjent regnskap for 2012. For god ordens skyld ønsker revisor tilgang til transaksjonslister. I tillegg bør alle løpende kontrakter og timelister for vedlikeholdsarbeid , servicearbeid legges frem. Frode Kittelsen sørger for dette fra og med 2013 regnskapet.
2012 regnskapet viser (som budsjettert) et negativt resultat på 438.857,-. 2012 må regnes som et «avvikende» år da det store underskuddet kan tilskrives tilbakebetaling av private utlegg for skifer arbeider. Sum bankinnskudd ved årets slutt 2012 var som forventet 68.809,-.
Regnskapet pr 30.6.2013 er ihht budsjett og ved årets slutt (2013) vil LKV ha ca 125.000,- på konto. Noe som er ihht Vedtektene og etter ønske fra Årsmøtet.
Forslag til budsjett for 2014 ble presentert, og godkjent med et driftsresultat på 103.000,-. Årsavgiften for 2014 opprettholdes med 6.000,-. Årsmøtet besluttet i 2011 at Styrets formann skal motta honorar med for tiden 7.000,- for sitt arbeid. Dette videreføres og ligger i budsjettposten «andre driftskostnader». (budsjett 2014, finnes under meny Regnskap & Budsjetter)


5. INNKOMMENDE SAKER
Det var ingen innmeldte saker, men følgende kom opp under Eventuelt:

 • Beboere kan felle trær (innen rimelighetens grenser) på fellesareal («Berget) som skygger for sol forutsatt at det er avklart med Styret samt eventuelle berørte naboer, på forhånd og at det ryddes opp.
 • Det er enkelte beboere som er sterkt allergisk mot katter. Katt(er) er også observert med å «gjøre det katter vanligvis gjør i sanden» på store stranda. Dette er selvsagt ikke noe vi ønsker. De som har katt bes derfor nok engang om at disse holdes innendørs.
 • - Styret vil på oppfordring undersøke hva som er galt med service bryggen, få kostnadsoverslag og på bakgrunn av dette vurdere om/når den bør/kan utbedres.
  • Dette og andre ting vil legges inn i en Vedlikeholdsplan med tid og kostnad, basert på behov og tilgjengelige midler.
 • Bryggeanleggene våre får hard medfart gjennom året. Alle oppfordres på det sterkeste til å montere strekkavlastere på fortøyningene slik at vi slipper unødige utgifter.
  • Minner om at selve bryggen (Syd- og Vesthavna) er felles ansvar, mens utriggere er den enkelte båtplasseiers ansvar.
 • Det har vært en tørr sommer – brannfaren er overhengende! Husk derfor å slukke stearinlys og skru av varmelamper. Om du ser at noen har glemt det – gjør det for fellesskapet, så slipper situasjoner som kan medføre brann. Det sier seg selv at det vil være katastrofe for øya…

Oversikt over ansvarspersoner

Styret:
Styreformann Jan-P. Ødegaard (hytte 12)
Økonomi Frode Kittelsen (hytte 31)
Teknisk Jan Grønlid (hytte 13)
Vara: Finn Rødby (hytte 30)

Grøntarealer/Dugnadsansv:

Sitius/Hans G. Kvikstad (hytte 48)

Valgkomite:

Jon Larsen (hytte 4)
Morten Skordal (hytte 55)

Revisjon:

Morten Haugen (hytte 35)

 

Sportellet, Kragerø – 18.7.13
Frode Kittelsen (referent)

Lille Kirkeholmen Velforening © 2004-19

Topp