Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Internt » Årsmøte referater

Referat årsmøte 2014

REFERAT

ÅRSMØTE i LILLE KIRKEHOLMEN VELFORENING – 2014                                

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Årsmøtet ble satt av formann Jan Petter Ødegaard med 20 hytter til stede + 2 fullmakter – i alt 22 av 60 hytter. Årsmøtet var således IKKE beslutningsdyktig i saker spesifisert i §6 i foreningens vedtekter.

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2013

 

Protokoll fra Årsmøtet 2013, med gjennomgang av utførte saker, ble referert. Følgende kommentarer fremkom:

Årsmøtet ønsker at de 2 benkene på fellesbrygge ved service bygg, settes frem. (Besluttet på Årsmøtet 2012). Eventuelle innsigelser fra beboer(e) kan ikke tas hensyn til enn så lenge vi snakker om ett felles areal. Styrets formann tar saken videre.

 

STYRET INFORMERER

 

Flere etterlyser informasjon. Relevant informasjon finnes på våre nettsider: www.kirkeholmen.no

Brukernavn: medlem

Passord:sol

NB! Beboere bes sjekke om deres adresse, mail og mobilnummer er korrekt oppført. Hvis endring – gi beskjed til Styrets formann.

Årsmøtet oppfordrer alle til å ta et ansvar for at øya fremstår innbydende og at vi opprettholder den gode standarden som så mange besøkende skryter av! Dette gjelder alt fra å plukke opp etter hunden sin, ikke forlate søppel på fellesarealer, kaste søppel i kanalen til å ta hensyn til fellesskapet gjennom å holde støy nede – både sent og tidlig. Vi snakker om noe så enkelt som god folkeskikk og riktige holdninger!

Ddt var stemning for å avholde Sommerfest, mandag den 21.7.14. Oppslag og mail kommer.

 

DRIFTSOPPGAVER

Styret vil innhente tilbud og sørge for å få ryddet kanalen for søppel. (Kragerø Dykkerklubb el. lign.).

Styret vil be Anleggsgartner Farsjø uttale seg om hva som kan/bør gjøres med diverse trær som begynner å bli store.

Det vil bli montert fester til stigen vår bak på veggen av servicebygg

Dusjen ved servicebygg skiftes

 

 

 

 

 

ØKONOMI

Frode Kittelsen la frem revisorgodkjent regnskap for 2013.

2013 regnskapet viser et overskudd: kr.51.000 mot budsjettert kr. 43.000. Sum bankinnskudd ved årets slutt 2013 var som forventet kr.120.000,-. Det var ingen innsigelser eller kommentarer til regnskapet eller noen av de fremlagte avtaler.

 

Regnskapet pr 30.6.2014 er også ihht budsjett og ved årets slutt (2014) vil LKV ha ca 175.000,- på konto.

 

Forslag til budsjett for 2015 ble presentert, med et driftsresultat på 10.000 – inkludert utgifter til søppeltømming, og fortsatt med kr.5.000 i velavgift. Styret vil basere driften på det fremlagte budsjettforslag, enten det blir søppeltømming eller ikke i 2015. Blir det ikke søppeltømming, så øker overskuddet til ca. Kr.60.000,-.

Søppeltømming ble diskutert, med synspunkter både for og imot, men de aller fleste synes det ville være helt fint å ha søppeltømming – forutsatt at alle ”bruker hodet” og sørger for at det kun kastes husholdningsavfall, og at alle bidrar til at søppelkontainere ikke overfylles – dvs at lokkene kan holdes igjen, osv. I og med at Årsmøtet ikke er beslutningsdyktig var det enighet om at formann vil sende ut en mail til alle med henstilling til å si sin mening: Ja eller Nei til søppeltømming for 2015, slik at styret – om det er flertall for dette – kan inngå avtale med Sjøtjenesten for neste sommer, våren 2015.

Når dette er avklart vil endelig budsjett for 2015 legges ut på nettet.

 

INNKOMMENDE SAKER

 

Følgende var kommet inn:

Ønske om stupebrett / stige på knaus ved storstrand.

Ikke realitetsbehandlet da forslagsstiller ikke var tilstede

Hundeavføring og støy… Alle MÅ ta hensyn og bli bedre – en gang for alle!

Vær ekstra påpasselig dere som har grill med kull. Brannfaren er stor, og skadeomfanget ved et uhell blir enorme. Vurder gass grill.

Felling / beskjæring av trær vil tas til høsten, etter anbefaling fra Anleggsgartner.

”De 3 furuene” vil tas ned og kastanjen vil i første omgang beskjæres betydelig, og holdes nede.

Årsmøtet var ikke særlig entusiastiske til å kjøpe tilbudt stillas for malearbeider, da de som maler ordner dette på egenhånd selv, eller med den som gjør malejobben.

 

Sportellet, Kragerø – 16.7.14

Frode Kittelsen (referent)

Lille Kirkeholmen Velforening © 2004-19

Topp