Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Internt » Årsmøte referater

Årsmøte referat 2016

REFERAT
ÅRSMØTE i LILLE KIRKEHOLMEN VELFORENING – 15. juli, 2016                                

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Årsmøtet ble satt av formann Jan Petter Ødegaard med 37 hytter til stede + 3 fullmakter – i alt 40 av 60 hytter. Årsmøtet var således beslutningsdyktig i større saker (over kr.20.000,-) spesifisert i §6 i foreningens vedtekter.

1.  REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015

Protokoll fra Årsmøtet 2015 ble gjennomgått. Årsmøtet uttrykker tilfredshet med utførte driftsoppgaver. Enighet om bruk av SMS tjeneste (kr.1.500,- pr år). Bytte av sjakler under vann på bryggeanleggene og nytt bryggelys på Sydhavnen vil gjøres før sesongslutt 2016.

2. STYRET INFORMERER

- Velkommen til nye hytte naboer:

 Hytte 24   Eckhoff
 Hytte 25   Roberg
 Hytte 43   Hatlevik
 Hytte 27   Overdratt fra Morten til Håkon Dragsund
 Hytte 60   Solgt med overtakelse ca. 1.9.16.
 Hytte  5     Solgt

- Mottatt tilbud fra Altibox på legging av fiberkabel for internett og TV. Krever engangskostnad på kr.9.000,- pr hytte samt at alle 60 er med. Prosjektet legges på is inntil videre.

- Relevant informasjon legges ut på våre nettsider: www.kirkeholmen.no

Brukernavn:             medlem
Passord:                     sol

-  Beboere bes sjekke om deres adresse, mail og mobilnummer er korrekt oppført. Hvis endring – gi beskjed til Styrets formann på;  jpodeg@gmail.com 

3. ØKONOMI

Frode Kittelsen la frem revisorgodkjent regnskap for 2015. Regnskapet viser et overskudd på kr.51.666,-. (Budsjettert overskudd kr. 60.000,-). Det var ingen innsigelser eller kommentarer til regnskapet eller budsjett for 2016 der det legges opp til et overskudd på kr. 35.000,-Regnskapet pr 30.6.2016 er ihht budsjett og ved årets slutt (2016) vil LKV ha ca 150.000,- på konto.

Til protokollen anføres det følgende honorarer til Styrets medlemmer for 2016:

Formann                    fri årsavgift + kr. 7.000,-
Medlem 1                  ½ årsavgift
Medlem 2                  ½ årsavgift

4. INNKOMMENDE SAKER

# 1  Endring i vedtekter. 

Endringer merket ble besluttet som følger:

§ 2  Tjenestetiden fastsettes av fellesmøte til minimum ett eller to år av gangen

§ 11 Båtplassene i kanalen er beregnet på mindre landstedbåter. Båtstørrelsen begrenses oppad slik at båtene ikke går utover båtplassens grenser (oppsatte skilt) og samtidig kan fortøyes uten hinder for naboer. Tvilstilfeller avklares med naboene.

§ 13 Alle er forpliktet til å bringe med seg og å avhende eget avfall i kommunale containere i Kragerø, med mindre det foreligger en felles renovasjonsavtale for Lille Kirkeholmen.

§ 14 ... det bør bygges opp en reserve på ca. kr. 200.000,-

§ 15 Ved salg av sin eiendom forplikter deltagerne seg til å varsle styret om overdragelsen samt forelegge for kjøper; velforeningens vedtekter og trivselsregler

# 2   Ordensregler (Trivselsregler)

Årsmøtet er positive til at det bør finnes et sett med «sånn-vil-vi-ha-det-hos-oss» regler. Dog må reglene ikke lages for rigide. Reglene må også kun omhandle forhold som lovmessig sett ett fellessameie kan pålegges. Med bakgrunn i ovenstående, fremlagte forslag og diskusjon, ble følgende «Trivselsregler for Lille Kirkeholmen» etablert:

1. Formål og omfang

Trivselsreglene skal bidra til fortsatt å sikre det gode bomiljøet som er på øya vår. De gjelder for alle som befinner seg på Lille Kirkeholmen. Deltakerne er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere er kjent med reglene.

2. Bruk av strender og friarealer

På Lille Kirkeholmen finnes 2 strender og 2 større felles grøntarealer. Brukere av strender og fellesområder skal påse at det ikke henlegges strandutstyr, klær eller søppel. Fellesområdene skal ikke benyttes til noen form for lagring av private eiendeler – uansett tid på året. Unntatt er plassering av kajakker på Hengsla i sommerhalvåret.

3. Ro og orden

Det henstilles til å vise hensyn til ro og orden - spesielt i tidsrommet kl. 24:00 - 08:00. I denne perioden bør man trekke inn og lukker dører og vinduer. Det henstilles til å vise hensyn ved bruk av motoriserte maskiner og verktøy – spesielt i tidsrommet kl. 18:00 - 1000.

4. Avfall

Innerst til venstre ved friarealet «Hengsla», er det avsatt plass til hageavfall. Hageavfallet deponeres så langt som mulig inn og nedover på avfallsområdet. Området blir ryddet minimum hver høst. Det er INGEN andre deponier for hageavfall på Lille Kirkeholmen, enn dette. Alt annet avfall skal medbringes til et offentlig deponi. Matavfall/søppelposer må oppbevares inne, og ikke stå ute over natten. Dette og annet husholdningsavfall deponeres i kommunale containere i Kragerø.

Avfall som materialer, møbler, elektriske artikler m.m. kan avhendes på Norsk Gjenvinnings anlegg, Nilsbukjerr, Krokenveien 227. Sannidal. 

5. Felles arealer

Gangstier, friarealer, strender, trapper, torg og brygger (med unntak av utriggere på private båtplasser) er fellesarealer. Alle grøntområder blir jevnlig vedlikeholdt på sommerhalvåret av gartner; på vegne av velforeningen.

Hekker, busker og trær langs gangveier, på husstandsmedlemmenes tomt, er den enkeltes ansvar. Husstandsmedlemmene plikter å trimme disse også inn mot felles gangveier og å holde hekker nede på en passende høyde. I forhold til brekkasje som følge av snø, anbefaler gartneren en høyde på ca. 1,6 – 2,0 meter; avhengig av hekktype. Velforeningens styre kan, dersom husstandsmedlemmer unnlater å holde dette vedlike, be gartner om å utføre vedlikeholdet inn mot gangveier, på husstandsmedlemmets regning.

6. Maling & Vedlikehold

I henhold til reguleringsbestemmelsene skal hus/gjerder/levegger holdes i samme farge som opprinnelig godkjent. Godkjente farger er kun                        :

Lillesand hvit 
Røros rød

Velforeningens Styre vil ved eventuelle avvik kunne ta dette opp med huseier og/eller kommunen, med mål om å utbedre feilen. Den enkelte husstand, plikter forøvrig å holde egen eiendom i god stand. Foruten maling, gjelder dette klipp av plener, trimming av hekker, busker og trær; slik at det generelt gode inntrykket av øya, opprettholdes.

Oppdaterte vedtekter og ordensregler blir lagt på hjemmesidene; www.kirkeholmen.no -> Internt -> Instrukser & Vedtekter.

Oversikt over ansvarspersoner

Formann                                     Jan-P. Ødegaard (hytte 12)

Medlem / Økonomi                      Frode Kittelsen (hytte 31)

Medlem / Teknisk                        Jan Grønlid (hytte 13)

Vara                                          Finn Rødby (hytte 30)

Revisor:                                     Morten Haugen (hytte 35)

Valgkomite                                Jon Larsen  (hytte 4)

                                                Morten Skordal (hytte 55)

 

Lille Kirkeholmen – 18.7.16

Frode Kittelsen (referent)

Lille Kirkeholmen Velforening © 2004-19

Topp